Naše vybavení

Halová laboratoř

Vybavení:

 • Model kovacího lisu CKW6000 s výkonem 10 tun a programově řízeným ovládáním procesu kování 
 • Dvoukomorová ohřívací pec typ DKO4 (VEM) s první odporovou komorou do teploty 1100 °C a druhou komorou, ohřívanou odporově pomocí SiC tyčí s teplotou do 1250 °C.
 •  Jednokomorová odporová pec do teploty 1150 °C , vyrobená na zakázku firmou LAC s.r.o.

Pracoviště chemicko - tepelného zpracování

 • Pracoviště pro kalení, cementaci, popouštění, nitrocementaci a nitridaci. Zařízení bylo zakoupeno  od firmy LAC s.r.o. Vnitřní rozměry pece jsou 300x150x400 mm, maximální hmotnost vsázky je 20 kg. Maximální pracovní teplota je 950 °C, kalicím médiem je olej. 
   

Metalografie

Vybavení:

 • Řádkovací elektronový mikroskop Philips XL30ESEM s EDX analyzátorem – dokumentace topografie povrchu a případně i mikrostruktury s požadovaným zvětšením (až 80.000x), pomocí „kanálování“ informace o strukturním stavu (rekrystalizovaných zrnech), využití EDX analýzy k prvkovému složení v mikrolokalitách materiálu.
 • Obrazová analýza LUCIA v kombinaci s metalografickým mikroskopem Nikon Optiphot 100S a stereolupou NIKON SMZ 800 – dokumentace povrchového stavu a mikrostruktury, pomocí obrazové analýzy hodnocení strukturního stavu a kvantifikace povrchových defektů. 

 • Optický mikroskop Observer Zeiss Z1M, který je vybaven motorizovaným stolkem s možností posuvu vzorku ve třech  osách (x, y, z) s přesností kroku 10 nm a tím umožňuje vytvářet panoramatické snímky libovolných rozměrů. Díky pohybu v ose „z“ je možné pomocí mikroskopu snímat topografii povrchu a měřit a vyhodnocovat reliéf včetně plošné drsnosti. Obrazová analýza softwaru AxioVision disponuje řadou funkcí (např. kvantifikace velikosti zrna, podíl nekovových vměsků nebo podíl fází ve struktuře). 

 • Konfokální mikroskop Olympus Lext OLS 3100 je konfokální laserový rastrovací mikroskop, umožňující zobrazení povrchů materiálů a součástí od přehledového, složeného z více zorných polí, až po submikronové s nestandardní rozlišovací schopností zobrazení 100 nm a se schopností velmi přesného 3D měření 40 nm. Rozsah zvětšení 120x až 14 400x. Ovládací software poskytuje jednoduché, uživatelsky velmi příjemné rozhraní s pokročilou analýzou obrazu.  
 • Metalografická pila Struers - Discotom 6 -jedná se o univerzální automatickou pilu s konstatní rychlostí posuvu, s funkcí automatického snížení rychlosti posuvu při rychlém řezání tvrdých materiálů a s efektivním chladícím systémem.

 • Lis Struers – Citopress 10 k zapékání metalografických vzorků. Tento jednokomorový lis se vyznačuje velmi krátkou dobou zapékání (5 minut včetně chlazení). Průměr vzorku je buď 30 mm nebo 50 mm v závislosti na použitém průměru zapékacího válce.

 
 

Zkoušení materiálů

Vybavení:

 • Ultrazvukový detektor Olympus EPOCH 1000i s Phased Array režimem pro nedestruktivní zkoušení materiálu - všechny základní typy nedestruktivních zkoušek: vizuální, kapilární zkoušky, magnetickou polévací metodu, akustickou emisi, metodu vířivých proudů a ultrazvukovou zkoušku, měření tlouštěk a zjišťování netěsností.
 • IMPACT TESTER - analýza povrchu i tenkých vrstev při dynamickém namáhání - přístroj vlastní výroby.

 • Testy korozní odolnosti materiálů, včetně zkoušek v solné komoře. Vyhodnocení exponovaných vzorků je zajištěno pomocí metalografie, chemické analýzy, tribologickými metodami, zkouškami mechanických vlastností.

Materiálová chemie

Vybavení:

 • Mikrovlnné pece – iniciace chemických reakcí v kapalné i pevné fázi mikrovlnným zářením. Jedno zařízení je vybaveno pro externí míchání reakční směsi elektromagnetickým míchadlem a provádění reakce za použití zpětného chladiče.

 •  Laboratorní elektrolyzéry – pro elektrolýzu ve vodných a nevodných prostředích při simultánním přivádění inertního plynu, měření teploty a napojení zpětného chladiče.

 • Rotační vakuový odpařovák – pro pohodlné odstranění organických níževroucích rozpouštědel z reakčních směsíVarný polymerizátor – umožňuje polymerizace reakčních směsí za zvýšené teploty.

 •  Varný polymerizátor – umožňuje polymerizace reakčních směsí za zvýšené teploty.

 •  Tlakový polymerizátor ACRAMAX – pro tlakovou laboratorní polymerizaci různých systémů.

 •  Polymerační pec FOTOLAB – pro laboratorní polymerizaci účinkem UV záření.

 •  Molekulární modely HGS Polyhedron Molecular Models a Molymod®

 •  Chemický software CHEMOFFICE® 2010

 •  Materiálový výukový systém CES EduPack® 2013 (společně s KKS)

Laserové zpracování materiálů

Laserové pracoviště je vybavené 4kW diskovým laserem od firmy Trumpf, doplněné optikou pro svařování, navařování a kalení. Provádíme zde výzkum zpracování materiálů laserovým paprskem a v rámci spolupráce s průmyslovými firmami vyvíjíme technologie pro konkrétní aplikace. Nabízíme zpracování kusových a malosériových zakázek, připravíme prototypové díly apod. Jako jediná univerzita v ČR vyučujeme specializovaný předmět zaměřený na laserového zpracování materiálů. Díky vysoké odbornosti dlouhodobě vyučujeme v kurzech pro kvalifikovaný svařečský personál (EWE, EWT) ve svařečských školách po celé republice.

Vybavení:

Laserové svařování - věnujeme se především svařování vysokopevných a žárupevných ocelí pro energetiku a dopravu a také svařování silnostěnných materiálů. Svařování bez přídavného materiálu může být doplněno o svařování s přídavným drátem (cold wire welding) nebo práškem.

Laserové navařování - hledáme nové aplikace laserového navařování povrchů, například pro petrochemický nebo těžební průmysl. Provádíme vývoj technologií pro opravy forem, zápustek, turbinových lopatek a dalších strojních dílů. Technologii lze modifikovat i na aditivní výrobu větších dílů metodou direct laser metal deposition (DLMD).

Kalení povrchu laserem - zabýváme se kalením povrchu laserem s cílem zvýšení tvrdosti, odolnosti proti otěru a životnosti. Hlavními aplikacemi jsou formy, nástroje, ozubená kola, hřídele a další podobné strojní díly. Zabýváme se vždy s ohledem na hlubší pochopením vlivu na strukturu, vlastnosti, únavu, zbytková napětí atd.