2023

Novou vedoucí katedry se stává prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

2021

Vznik laserového pracoviště. Novým vedoucím katedry se stává doc. Ing. Josef Odehnal, Ph.D.

2015

Vedoucím katedry se stává prof. Dr. Ing. Antonín kříž, IWE. Katedra se začíná zaměřovat na obor svařování ve spolupráci s Vědecko výzkumným regionálním centrem.

2005

Vedoucím katedry je prof. Václav Mentl. Katedra prostřednictvím studentů navazuje spolupráci v oblasti technologie tváření
s výzkumným centrem FORTECH.

2001

Vedoucím katedry se stává prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. Katedra navazuje užší spolupráci s Katedrou technologie obrábění.

1996

Přestěhování Katedry materiálu a strojírenské metalurgie do univerzitního areálu na Borech.

1992

Ustavena ZČU v Plzni, Katedra zůstává pod stejným názvem, pouze je rozšířena o oddělení vědy a výzkumu.

1990

Vedení katedry se ujímá prof. Jaroslav Koutský. Po tomto roce lze na katedře zaznamenat značný podíl vědeckovýzkumné činnosti.

1983

Obnovení Katedry materiálu a strojírenské metalurgie pod vedením prof. Václava Pilouse.

1971

Vzhledem k událostem a postupující normalizaci byly zbytky kateder rozděleny pod kuratelu jiných kateder. Vznikla Katedra materiálu a pružnosti (vedoucí prof. Miroslav Čapek). Katedra slévárenství a tváření kovů byla začleněna pod Katedru technologie a řízení výrob kovů (vedoucí prof. Vladimír Čech později doc. Alexandr Červený a prof. Jidnřich Straka). Výuka chemie byla začleněna pod Katedru fyziky a chemie (vedoucí prof. Jan Hlávka).

1961

Rozdělení Katedry nauky o materiálu a mechanické technologie na dvě: Katedru nauky o materiálu (vedoucí prof. Vojtěch voleník, od roku1968 prof. Jaroslav Koutský); Katedru tvářecích strojů, tváření a slévárenství (později Katedru slévárenství a tváření kovů - vedoucí prof. Karel Weber).

1953

VŠSE se stává samostatnou vysokou školou v Plzni. Z Katedry strojírenských nauk se vyčlenila samostatná Katedra nauky o materiálu a mechanické technologie. Katedra je pod vedením prof. Vojtěcha Voleníka.

1950

VŠSE v Plzni se stává samostatnou fakultou ČVUT v Praze. Vznik Katedry strojírenských nauk, která zajištovala výuku nauky o materiálu a technologie pod vedením prof. Vojtěcha Voleníka.

1949

Vznik VŠSE v Plzni jako součásti ČVUT v Praze v čele s prof. Františkem Polanským.

Historie katedry

Prvopočátky výzkumné a vývojové činnosti v oblasti fyzikální metalurgie v západočeském regionu jsou spojeny s Pokusným ústavem Škodových závodů, který byl založen v roce 1907. V oblasti technického školství pak zárodky možno hledat v Průmyslové škole v Plzni (1876 event. 1885), v ČVUT (1707 event. 1869) v Praze a zejména pak v Báňské akademii (1865) a VŠB v Příbrami.

Vlastní historie Katedry materiálu a strojírenské metalurgie souvisí se vznikem vysokého školství v Plzni po II. světové válce, kdy v roce 1949 byla v Plzni zřízena pobočka ČVUT v Praze. V roce 1950 se pak plzeňská Vysoká škola strojní a elektrotechnická stala samostatnou fakultou ČVUT. Po zřízení samostatné Vysoké školy strojní a elektrotecchnické v roce 1953 se z této katedry vyčlenila samostatná Katedra materiálu a mechanické technologie. Katedra v průběhu dalších let prošla značným vývojem, měnila názvy, různě se rozdělovala nebo naopak spojovala.

Podrobný popis historie katedry k dispozici zde.