Navazující magisterské studium

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ A VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Název studijního programu: Materiálové inženýrství a výrobní technologie (N0715A270014)
Standardní délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční, kombinovaná

Popis

Cílem dvouletého magisterského studijního plánu je seznámit studenty s dostupnými metodami výroby a zpracování kovových i nekovových materiálů. Jedná se o klasické technologie svařováníslévánítvářeníobrábění, tepelného a chemicko-tepelného zpracování, 3D tisku, práškové metalurgie apod. Během studia lze absolvovat certifikátové studium v oblasti navrhování a výroby svařovaných konstrukcí, moderních materiálů nebo korozního inženýrství. V průběhu studia se absolventi seznámí s aktuálním vědeckým vývojem v uvedených oborech. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem).

Uplatnění

Absolvent najde uplatnění ve strojírenských podnicích nejčastěji jako technolog výroby, manažer kvality a materiálový inženýr. Velmi časté uplatnění je rovněž jako vedoucí laboratoří mechanického zkoušení, metalografie, materiálového výzkumu.


Nejnovějsí informace najdete na portále Západočeské univerzity - odkaz Studium – Programy a obory – Fakulta FST - Hledat