Témata bakalářských a diplomových prací

 • Katedra materiálu a strojírenské metalurgie vypisuje témata kvalifikačních prací na aktuální akademický rok elekronicky prostřednictvím Portálu ZČU. 
 • Student se průběhu měsíce května nejdéle však do 1. 6.  příslušného roku přihlásí na dané téma v Portálu ZČU. Spolu s tématem kvalifikační práce je studentovi přidělen také vedoucí práce.
 • V Prvním týdnu zimního semestru (nový ak. rok, ve kterém bude SZZ skládána) v rámci předmětu SPB nebo SPM student začíná zpracovávat danou problematiku kvalifikační práce.
 • Do 15. 10. se vedoucí kvalifikační práce dohodne se studentem na konkrétním zadání. Toto zadání poté schvaluje vedoucí kvalifikační práce a vedoucí katedry. 
 • Do zahájení letního semestru (ak. rok, ve kterém bude SZZ skládána) student obdrží e-mailem oficiální zadání v elektronické verzi bez podpisu děkana, které si vloží do své bakalářské či diplomové práce. Verze zadání s podpisem děkana a vedoucího katedry se zakládá do osobního spisu studena na SO FST.

 

Návod - registrace na téma

Vypracování bakalářské a diplomové práce

 • Při vypracovávání kvalifikační práce (BP nebo DP) je třeba dodržet předepsané formátování (viz vzor a struktura kvalifikační práce) a řídit se pokyny zadanými vedoucím kvalifikační práce. 
 • Před vytištěním hotové práce je vhodné si zkontorolovat všechny důležité náležitosti, případně ještě finální verzi práce skonzultovat s vedoucím kvalifikační práce.
 • Do kvalifikační práce je vkládáno zadání (viz vzor BP, DP), které student obdržel e-mailem.
 • Před odevzdáním kvalifikační práce student nahraje její elektronickou podobu včetně všech příloh ve formátu PDF na Portál ZČU do sekce Moje studium/Kvalifikační práce. Elektronická verze práce se musí shodovat s tištěnou verzí, kterou student odevzdá.
 • Na katedru student odevzdá jedno tištěné vyhotovéní práce v kroužkové vazbě společně s vyplněným formulářem - Údaje o BP nebo DP studenta, které student vyplní na Portále ZČU.
 • S výtiskem kvalifikační práce dále student odevzdává vyplněný a podepsaný formulář Prohlášení o autorství (viz vzor BP, DP), které je také bez podpisu studenta vloženo v samotné práci.
 • Pokud kvalifikační práce obsahuje informace, které jsou předmětem ochrany, rozhodne na návrh vedoucího kvalifikační práce děkan o odložení zveřejnění kvalifikační práce, nejdéle však na dobu 3 let.
 • Termín odezvdání kvalifikační práce je stanoven vyhláškou děkana vždy na aktuální akademický rok, ve kterém student skládá SZZ.