Povinné předměty před obhajobou kvalifikační práce

Bakalářská práce

SPB - Semestrální projekt B

V roce, ve kterém bude student obhajovat  bakalářskou práci, je povinen absolvovat v zimním semestru předmět SPB (Semestrální projekt B), ve kterém vypracuje teoretickou část práce a připaví se na experimentální část. Zápočet získá za prezentaci teoretické části před tříčlennou komisí, složenou z akademických pracovníků katedry, zápočet uděluje vedoucí práce na doporučení komise.

PBP - Projekt k bakalářské práci

letním semestru je  povinen absolvovat předmět PBP (Projekt k bakalářské práci), který  je  určen pro  řešení experimentální části a zpracování výsledků. Zápočet student získá za  prezentaci svých výsledků před komisí a uděluje ho vedoucí práce na doporučení komise. Druhá prezentace  je zkouškou obhajoby kvalifikační práce "na nečisto". Student se také se svou prací může zúčastnit soutěže SVOČ (Studentská věděcká odborná činost), zápočet je udělen za  prezentaci v soutěži.

BP - Bakalářská práce

letním semestru si student také zapíše předmět BP (Bakalářská práce), kdy  cílem předmětu je úspěšné dokončení závěrečné bakalářské práce a příprava  k obhajobě  při Bakalářské státní zkoušce.


Garantem Semestrálního projektu B (SPB) je doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. , bližší a aktuální informace k předmětu hledejte na  Courseware - SPB .

Garantem Projektu k bakalářské práci (PBP)  je  doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. , bližší a aktuální informace k předmětu hledejte na Courseware - PBP.

Diplomová práce

SPM - Semestrální projekt M

V roce, ve kterém bude student obhajovat  diplomovou  práci, je povinen absolvovat v zimním semestru předmět SPM (Semestrální projekt M), ve kterém vypracuje teoretickou část práce a připaví se na experimentální část. Zápočet získá za prezentaci teoretické části před tříčlennou komisí, složenou z akademických pracovníků katedry, zápočet uděluje vedoucí práce na doporučení komise.

PDP - Projekt k diplomové práci

letním semestru je  povinen absolvovat předmět PDP (Projekt k diplomové práci), který  je  určen pro  řešení experimentální části a zpracování výsledků. Zápočet student získá za  prezentaci svých výsledků před komisí a uděluje ho vedoucí práce na doporučení komise. Druhá prezentace  je zkouškou obhajoby kvalifikační práce "na nečisto". Student se také se svou prací může zúčastnit soutěže SVOČ (Studentská vědecká odborná činost), zápočet je udělen za  prezentaci v soutěži.

DP (Diplomová práce)

letním semestru si student také zapíše předmět DP (Diplomová práce), kdy  cílem předmětu je úspěšné dokončení závěrečné diplomové práce a příprava  k obhajobě  při Státní závěrečné zkoušce.


Garantem Semestrálního projektu M (diplomové práce) je prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

Bakalářský studijní program - Strojní inženýrství B0715A270013

Specializace : Strojírenské materiály a technologie (prezenční forma)

3 odborné okruhy - společné pro všechny specializace:

           a) Části strojů a aplikovaná mechanika

           b) Materiály a strojírenské technologie

           c) Informatika a management

           1 okruh podle studované specializace:

          f) Strojírenské materiály a technologie


Tématické okruhy

 

Specializace:  Progresivní technologie a materiály (kombinovaná forma)

3 odborné okruhy - společné pro všechny specializace:

           a) Části strojů a aplikovaná mechanika

           b) Materiály a strojírenské technologie

           c) Informatika a management

           1 okruh podle studované specializace:

          g) Progresivní technologie a materiály


Tématické okruhy

 

 

Magisterský studijní program - Materiálové inženýrství a výrobní technologie N0715A270014

Základní tématické okruhy profilující základu:

a) Výrobní technologie

b) Materiálové inženýrství

c) Experimentální metody a zkoušení materiálu


Tématické okruhy